Συνήθεις Ερωτήσεις | Συνδέσεις | Επικοινωνία    
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Γρήγορη Αναζήτηση    
English
  Σχετικά με το PRTR  
  Βιομηχανικές Εκπομπές  
  Αναζήτηση στο Μητρώο PRTR της Κύπρου  
  Χρονοσειρές  
  Χωρική Κατανομή Αερίων Εκπομπών  
  Συνδέσεις  
  Βοήθεια  
  Downloads (Greek)  
Είσοδος φορέων εκμετάλλευσης για καταχώρηση στοιχείων
ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ
Εκτύπωση Εκτύπωση Αποστολή της σελίδας    

Καλωσορίσετε στο Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου

Το Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου αποτελεί μια προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει σημαντικές περιβαλλοντικές πληροφορίες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα το Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να έχει πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και συγκεκριμένα σε ετήσια στοιχεία έκλυσης ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος, μεταφοράς ρύπων σε λύματα όπως επίσης και μεταφοράς αποβλήτων εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 166/2006/ΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR).

Το εν λόγω Μητρώο συμβάλλει στη διαφάνεια και στην ενημέρωση του κοινού για πιο ενεργή συμμετοχή του στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, αφού μέσω του διαδικτύου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που αφορούν εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 166/2006/ΕΚ. Όλες οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο Μητρώο παρουσιάζονται σε χάρτη της Κύπρου, ενώ το κοινό μπορεί να δει πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση της εγκατάστασης, δραστηριότητα που εκτελείται, οικονομική δραστηριότητα, αρμόδιο άτομο για επικοινωνία κλπ.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR) εφαρμόζει τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου PRTR που έχει εκδοθεί με βάση τη Σύμβασης του Άαρχους της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ/ΗΕ) για τη πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα (E-PRTR) περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για 24.000 εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτουν 65 διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας.

Επιλέξετε το Χάρτη
Χάρτη της Κύπρου

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
   


Τελευταία Ενημέρωση: 08/09/2017
© 2024 Κυπριακή Δημοκρατία Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Περιβάλλοντος
Αρχική Σελίδα  |  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου  |  Αποποίηση  |  Υπεύθυνος Σελίδας